Disclaimer


Gebruikersovereenkomst  Website: Berenschot Schoonmaakbedrijf

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. 

Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website van Berenschot Schoonmaakbedrijf. (www.berenschotschoonmaakbedrijf.nl)

Algemeen 


Deze website is samengesteld door JOIR Webdesign in opdracht van v.o.f. M. Berenschot Schoonmaakbedrijf. De domeinnaam (www.berenschotschoonmaakbedrijf.nl)  is eigendom van v.o.f. M. Berenschot - Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij, gevestigd in Zaandam.

U dient zich als gebruiker van de berenschotschoonmaakbedrijf.nl-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. 

Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Berenschot Schoonmaakbedrijf en/of derden
  2. het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berenschot Schoonmaakbedrijf, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te de-compileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Berenschot Schoonmaakbedrijf, waarbij de website binnen de kaders van Berenschot Schoonmaakbedrijf verschijnt) aan te brengen, indien Berenschot Schoonmaakbedrijf daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten middels het contactformulier te vinden in het menu ‘Contact’. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Berenschot Schoonmaakbedrijf zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom 


Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website berusten uitsluitend bij Berenschot Schoonmaakbedrijf en/of haar leveranciers.

Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met haar website en Berenschot Schoonmaakbedrijf in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Berenschot Schoonmaakbedrijf.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Berenschot Schoonmaakbedrijf en/of haar leveranciers, behoudt Berenschot Schoonmaakbedrijf zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. Aansprakelijkheid en vrijwaring 


Berenschot Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van www.berenschotschoonmaakbedrijf.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).

Berenschot Schoonmaakbedrijf is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Berenschot Schoonmaakbedrijf is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website van berenschotschoonmaakbedrijf.nl worden aangeboden. 

Berenschot Schoonmaakbedrijf is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Berenschot Schoonmaakbedrijf.

Berenschot Schoonmaakbedrijf garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.

Berenschot Schoonmaakbedrijf garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

Berenschot Schoonmaakbedrijf garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt.

Berenschot Schoonmaakbedrijf is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan www.berenschotschoonmaakbedrijf.nl.

U vrijwaart Berenschot Schoonmaakbedrijf voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s). 
Ongevraagd toegestuurde informatie 


In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, foto- en/of videomateriaal, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of laat plaatsen, dan wel deze toestuurt aan Berenschot Schoonmaakbedrijf via e-mail of anderszins, zal Berenschot Schoonmaakbedrijf gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Berenschot Schoonmaakbedrijf zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. 

U vrijwaart Berenschot Schoonmaakbedrijf hierbij te zake van alle schade en kosten die Berenschot Schoonmaakbedrijf lijdt of maakt te zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Nietigheid 


Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Overige

Berenschot Schoonmaakbedrijf behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Berenschot Schoonmaakbedrijf en derden naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zaandam of omgeving.

© berenschot schoonmaakbedrijf.nl > Versie 24 december 2014

|  Privacy    Disclaimer  |  KvK  A’dam: 35013283   BTW nr. NL.8203.34.145.B.01   EBN.VCA 06-340-1   NACE code K 74.70